8 قتل در ایرانشهر

عکس خبر جزئیات قتل عام هشت نفر در ایرانشهر/ کشف اسلحه از کیف مقتول زن