کوهستان زاگرس

عکس خبر پاسخ‌هایی به یک ادعای نگران کننده در مورد زلزله