کتاب جیمی کارتر و آشوب

عکس خبر کارتر چه نصیحتی به ترامپ کرد؟