کاوش باستان شناسی

عکس خبر کاوش‌های باستان شناسی در تپه ۶۵۰۰ ساله پوستچی آغاز شد

عکس خبر کشف یک عتیقه با اشعار حافظ در مسکو