کارگاه آموزشی معارف

عکس خبر برگزاری کارگاه آموزشی معارف امام جعفر صادق (ع) در دانشگاه آزاد اسلامی سقز

عکس خبر بررسی ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و معنوی امام صادق(ع)