کارتر به کما رفت

عکس خبر کارتر چه نصیحتی به ترامپ کرد؟