پژوهش های دانشگاه ها در زمینه علوم دریا

عکس خبر همکاری نیروی دریایی با دانشگاه‌ها در زمینه علم و فناوری