پدیده نجومی

عکس خبر وقوع آخرالزمان توسط سیاره نیبیرو دوباره به تعویق افتاد!