پانزدهمین اجلاس بین المللی پیرغلامان حسینی

عکس خبر قیام امام حسین (ع) رکود نمی شناسد و یک چشمه جوشان است