پارلمان تاجیکستان

عکس خبر ایجاد احزاب مذهبی در تاجیکستان ممنوع شد