ولید البخاری

عکس خبر شاید حریری از ترس ترور شدن به لبنان بازنمی‌گردد!

عکس خبر کاردار سعودی در بیروت با مفتی کل لبنان دیدار کرد