وضعیت هوای استان ها

عکس خبر تصاویری از بارش تگرگ در آذر شهر