وصیت نامه هاشمی

عکس خبر وداع با شخصیتی ملی

عکس خبر وصیت نامه مرحوم هاشمی رفسنجانی گشوده شد