همکاری های نظامی

عکس خبر آیا روسیه جای آمریکا را در خاورمیانه گرفته است؟

عکس خبر ناوچه فرانسوی به منظور شرکت در رزمایش مشترک دریایی وارد بندر بین المللی «حمد» دوحه شد

عکس خبر گسترش همکاریهای نظامی و تسلیحاتی کویت و آمریکا