همکاری های نظامی

عکس خبر ناوچه فرانسوی به منظور شرکت در رزمایش مشترک دریایی وارد بندر بین المللی «حمد» دوحه شد

عکس خبر گسترش همکاریهای نظامی و تسلیحاتی کویت و آمریکا