نوزدهمین جشنواره

عکس خبر اداره‌ استاندارد تهران برگزیده جشنواره شهید رجایی شد