نهضت بهره برداری همه جانبه از بوستان ها

عکس خبر شکل گیری «نهضت بهره برداری همه جانبه از بوستان ها»/هشدار در مورد استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغ