نماینده غیرنظامی

عکس خبر مواضع متضاد پارلمان و سنای افغانستان در برابر استراتژی ترامپ