نماینده‌مردم‌اصفهان

عکس خبر اشرافی‌گری و آقازادگی دو آفت حکومت اسلامی

عکس خبر دو جبهه حق و باطل در رویارویی مستقیم هم قرار گرفته‌اند/ اشرافی‌گری و آقازادگی دو آفت حکومت اسلامی