نمایش رادیویی

عکس خبر محمد عمرانی «ضامن معتبر» را به رادیو نمایش می‌آورد

عکس خبر پخش تولیدات اداره کل هنرهای نمایشی رادیو از آنتن شبکه های صدا