نظام آماری

عکس خبر  مشکل اصلی کشور نبود نظام آماری مناسب است

عکس خبر تصویب رفع موازی کاری و اصلاح قوانین در نظام آماری کشور