ناصرالدین شاه

عکس خبر  آغاز قحطی بزرگ

عکس خبر پذیرایی طلبگی از ناصرالدین‌شاه با طعم انگور