نابودی جهان

عکس خبر وقوع آخرالزمان توسط سیاره نیبیرو دوباره به تعویق افتاد!

عکس خبر آخرالزمان ؛ بررسی تئوری‌ها و پیشگویی‌های رستاخیزی که هر چند وقت یک‌بار، از پایان دنیا خبر می‌دهند!