موفقیت بین المللی موسسه پاستور

عکس خبر صدور کارت‌های واکسیناسیون با اعتبار بین‌المللی