معماری سنتی

عکس خبر برگزاری فستیوال دربافت تاریخی تهران به حفظ معماری سنتی کمک می کند