مشمولان متاهل

عکس خبر مشمولان متاهل به مراکز آموزشی مرزی اعزام نمی‌شوند