مسیحیان مارونی‌ لبنان

عکس خبر دیدار اسقف اعظم مارونی‌های لبنان با سعد الحریری