مسجد فلوریدا

عکس خبر 15 سال حبس برای عامل حمله به مسجد فلوریدا

عکس خبر محکومیت عامل تهدید مسجد فلوریدا به حبس