مرکز اسلامی بیت المقدس

عکس خبر مردی با تبر به مرکز اسلامی بیت المقدس در بروکلین حمله کرد