مراودات بانکی

عکس خبر برای ارتباط با بانک‌های بزرگ جهانی باید در سیستم بانکی اصلاح ساختاری انجام دهیم/ سوئیفت وصل شده و مشکلی در این خصوص نداریم

عکس خبر تناقض آشکار مقامات مسئول در مورد علت قطع شدن مراودات یک بانک اماراتی با ایرانیها/ بانک مرکزی: این بانک سالهاست با ایرانیها کار نمی کند!/ رییس اتاق ایران و امارات: بانک اماراتی با ایرانیها کار می کند و نامه فقط برای یک ایرانی ارسال

عکس خبر تناقض آشکار مقامات مسوول در مورد علت قطع شدن مراودات یک بانک اماراتی با ایرانیها/ بانک مرکزی: این بانک سالهاست با ایرانیها کار نمی کند!/ رییس اتاق ایران و امارات: بانک اماراتی با ایرانیها کار می کند و نامه فقط برای یک ایرانی ارسال

عکس خبر بانکهای درجه یک دنیا با ایران کار نمی‌کنند