محمد سانوسی بارکیندو

عکس خبر امیدواری اوپک به نزدیک شدن توازن به بازار نفت