محمد الساری

عکس خبر قرار دادن گُل بر روی قبر شهدای بحرین ممنوع شد