مجیب الرحمان رئیسی

عکس خبر رژیم غاصب صهیونیستی در منطقه به بن بست رسیده است