مباهله

عکس خبر نفس طرح موضوع مباهله برای ترک انداختن به اعتقادات مردم بود