قفل پلوس

عکس خبر چقدر با قفل پلوس و نحوه عملکرد آن آشنایی دارید؟