قتل عام اعضای یک خانواده

عکس خبر جزئیات قتل عام هشت نفر در ایرانشهر/ کشف اسلحه از کیف مقتول زن