قانون آیین دارسی دیوان عدالت اداری

عکس خبر نحوه صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری چگونه است؟