فروپاشی شوروی

عکس خبر پوتین فروپاشی شوروی را فاجعه خواند

عکس خبر پشتیبانی گورباچف از پوتین