فخرالدين دانش ‌آشتياني

عکس خبر دانش‌آشتیانی ۷ کمیسیون  برای اجرای سند ۲۰۳۰ در آموزش‌ و پرورش راه انداخته‌ بود/ ماجرای حاتم‌ بخشی در صندوق ذخیره‌ فرهنگیان

عکس خبر دانش‌آشتیانی ۷ کمیسیون  برای اجرای سند ۲۰۳۰ در آموزش‌وپرورش راه انداخته‌بود/ ماجرای حاتم‌بخشی در صندوق ذخیره‌فرهنگیان

عکس خبر  طرح استیضاح دانش آشتیانی به ۷۰ امضا رسید