عبدالله

عکس خبر طالبان: کنترل دولت افغانستان بر این کشور را محدود خواهیم کرد

عکس خبر کنترل دولت افغانستان بر این کشور را محدود خواهیم کرد

عکس خبر عبدالله عبدالله وارد تهران شد

عکس خبر ابراز همدردی عبدالله با رئیس جمهور پاکستان در پی سانحه سقوط هواچیمایی مسافربری

عکس خبر عبدالله با نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان دیدار کرد