عبدالله

عکس خبر مهمترین عناوین روزنامه های افغانستان در 13 اردیبهشت

عکس خبر طالبان: کنترل دولت افغانستان بر این کشور را محدود خواهیم کرد

عکس خبر کنترل دولت افغانستان بر این کشور را محدود خواهیم کرد

عکس خبر عبدالله عبدالله وارد تهران شد