عبدالعزیز آل الشیخ

عکس خبر وزیر اسرائیلی با تشکر از مفتی عربستان وی را به تل‌آویو دعوت کرد