طلبه ها

عکس خبر ماجرای نماز بارانی که هیچ بارانی در پی نداشت!

عکس خبر پذیرایی طلبگی از ناصرالدین‌شاه با طعم انگور