طلبه ها

عکس خبر رفتار روحانیون مورد رضایت مردم نباشد، افراد به دین بی‌اعتقاد می‌شوند

عکس خبر ماجرای نماز بارانی که هیچ بارانی در پی نداشت!

عکس خبر پذیرایی طلبگی از ناصرالدین‌شاه با طعم انگور