ضامن معتبر

عکس خبر محمد عمرانی «ضامن معتبر» را به رادیو نمایش می‌آورد