صلح در افغانستان

عکس خبر ریاست‌ اجرایی افغانستان: طالبان یک جریان سیاسی نیست

عکس خبر مصمم به برقراری صلح در افغانستان با همکاری کابل هستیم