صلح در افغانستان

عکس خبر بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد

عکس خبر اشرف غنی: مخالفان، روند صلح را نپذیرند سرکوب می‌شوند

عکس خبر سنای افغانستان: آمریکا برای حل مشکل افغانستان به پاکستان فشار وارد کند

عکس خبر ریاست‌ اجرایی افغانستان: طالبان یک جریان سیاسی نیست

عکس خبر مصمم به برقراری صلح در افغانستان با همکاری کابل هستیم