صلح در افغانستان

عکس خبر مصمم به برقراری صلح در افغانستان با همکاری کابل هستیم