شی نورانی در آسمان

عکس خبر شی نورانی در آسمان کشور آزمایش موشک بالستیک روسیه بود