شیعیان مسکو

عکس خبر شیعیان مسکو اقدام ضداسلامی ترامپ را محکوم کردند