شکیب مستغنی

عکس خبر مصمم به برقراری صلح در افغانستان با همکاری کابل هستیم