شکایات سازمان بازرسی کل کشور

عکس خبر استقرار هیئت بازرسی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند

عکس خبر استقرار هیئت بازرسی در اداره کل انتقال خون استان مرکزی

عکس خبر استقرار هیئت بازرسی در شرکت سهامی بیمه ایران استان کرمان