شخصی

عکس خبر نکاتی‌برای‌تردد زائران اربعین‌با‌خودروی‌شخصی

عکس خبر هیچ ‌کس حق مداخله در نهادهای قضایی افغانستان را ندارد

عکس خبر  قتل دیپلمات افغان در کراچی بدلیل اختلافات شخصی بوده

عکس خبر رئیس اجرایی دولت افغانستان در اجرای تعهدات خود نسبت به مردم و حزب جمیعت ناکام بوده است