شخصی

عکس خبر  قتل دیپلمات افغان در کراچی بدلیل اختلافات شخصی بوده

عکس خبر رئیس اجرایی دولت افغانستان در اجرای تعهدات خود نسبت به مردم و حزب جمیعت ناکام بوده است