شخصیت‌های بین‌المللی

عکس خبر نامه برندگان نوبل به شورای امنیت برای مداخله فوری در میانمار