شبکه فیبر نوری

عکس خبر افغانستان برای اتصال راه آهن ازبکستان به ایران همکاری می کند

عکس خبر کمک 72 میلیون دلاری چین به افغانستان

عکس خبر ندامتگاه شهرری به شبکه فیبر نوری پیوست